วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สุข ทุกข์ นิพพาน


สุข ทุกข์ นิพพาน

ภิกษุทั้งหลาย ! เราไม่มีกิเลสเครื่องกังวล  อยู่เป็นสุขจริงหนอ  เรามีปีติเป็นภักษา ดุจทวยเทพชั้นอาภัสระ ฉะนั้น
ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้พ่ายแพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ ผู้ละทั้งความชนะและความพ่ายแพ้ได้แล้ว มีใจสงบ ย่อมนอนเป็นสุข
ไฟเสมอด้วยราคะไม่มี โทษเสมอด้วยโทสะไม่มี ทุกข์เสมอขันธ์ไม่มี สุขยิ่งกว่าความสงบไม่มี
ความ หิวเป็นโรคอย่างยิ่ง  สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่ง  บัณฑิตรู้เรื่องนี้ตามความเป็นจริงแล้ว  ย่อมทำนิพพานให้แจ้ง  เพราะนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง
ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง  ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง  ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง   นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง
เมื่อ มีกิจเกิดขึ้น  สหายทั้งหลายนำสุขมาให้  ความยินดีในปัจจัยตามมีตามได้  นำสุขมาให้   ในเวลาสิ้นชีวิต  บุญนำสุขมาให้  การละทุกข์ทั้งหมดได้  นำสุขมาให้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น