วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554

องค์ของพระภิกษุผู้มีความเพียร 5 ประการองค์ของพระภิกษุผู้มีความเพียร 5 ประการ


ภิกษุทั้งหลาย ! องค์ของพระภิกษุผู้มีความเพียร 5 ประการ ส่งผลให้ฟังธรรมเวลาเย็น บรรลุธรรมเวลาเช้า ฟังเวลาเช้าบรรลุเวลาเย็น
1. ศรัทธาในพระตถาคตเจ้า
2. มีสุขภาพดี ไฟธาตุไม่ร้อนเกินไป ไม่เย็นเกินไป ย่อยอาหาร ได้สม่ำเสมอ
3. ไม่โอ้อวด ไม่มีมารยา เปิดเผยตนตามความเป็นจริงกับเพื่อนพรหมจรรย์
4. มีความเพียร ละอกุศล ทำกุศลให้ถึงพร้อม
5. มีปัญญาเป็นอริยะ เห็นความเกิดดับ ชำแรกกิเลส ให้ถึงความพ้นทุกข์โดยชอบ

        ธรรมทั้ง 5 ประการนี้  ดับได้ ด้วย  "มรรคมีองค์ 8"  


        พระพุทธองค์ทรงรู้
     *  คุณของขันธ์ 5 คือ สุขโสมนัส
     *  โทษของขันธ์ 5 คือ ทุกข์โสมนัส
     *  เครื่องสลัดออกจากขันธ์ 5 คือ มรรคมีองค์ 8

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น