วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

พระอนุรุทธพุทธอนุชา

พระอนุรุทธพุทธอนุชา

        ท่านพระอนุรุทธ ได้ปรารภการปฏิบัติธรรมของท่านกับท่านพระสารีบุตร (พระอัครสาวกผู้เลิศทางด้านปัญญา)ว่า

        ข้าพเจ้ามองดูโลก ตั้งพันด้วยทิพยจักขุ ปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อน ตั้งสติมั่น ไม่หลงลืม มีกายสงบ ไม่กระสับกระส่าย มีจิตตั้งมั่น มีอารมณ์เป็นหนึ่ง แต่จิตของข้าพเจ้า ก็ไม่พ้นจากอาสวะ ไม่ถือมั่น

        พระสารีบุตร ได้ให้คำแนะนำว่า “การที่ท่านคิดว่า เรามองดูโลกตั้งพันด้วยทิพยจักขุนี้ จัดเป็นความถือตัวของท่าน

       การที่ท่านคิดว่าเราปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อน ตั้งสติมั่นไม่หลงลืมนี้ จัดเป็นความฟุ้งซ่านของท่าน

        การที่ท่านคิดว่าเรามีกายสงบ ไม่กระสับกระส่าย มีจิตตั้งมั่น มีอารมณ์เป็นหนึ่ง แต่จิตของข้าพเจ้า ก็ไม่พ้นจากอาสวะ ไม่ถือมั่นนี้ จัดเป็นความรำคาญใจ ของท่าน

        ท่านพระสารีบุตรได้แนะนำว่า ท่านจงละธรรมเหล่านี้เสีย อย่าใส่ใจ จงน้อมใจไปใน อมตธาตุ (นิพพาน) เถิด

        ท่านพระอนุรุทธะได้ปฏิบัติตาม ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในที่สุด

        ท่านพระอนุรุทธ ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่า เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้านทิพจักขุญาณ (ท่านเป็นเจ้าชาย แห่งศากยวงศ์ เป็นพระอนุชาพระเจ้ามหานาม แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ออกบวชพร้อมท่านพระอานนท์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น