วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

พระมุนีในอริยวินัย


พระมุนีในอริยวินัย            ภิกษุทั้งหลาย ! มุนีสลัดกิเลสเครื่องร้อยรัดในโลกนี้แล้ว เมื่อคนเกิดวิวาทกันแล้ว  ก็ไม่เข้าไปเป็นฝักเป็นฝ่าย  เมื่อคนทั้งหลายไม่สงบ มุนีนั้นเป็นผู้สงบ  วางเฉย  ไม่ถือมั่น  แต่สมณพราหมณ์เหล่าอื่นพากันถือมั่น
          มุนีละอาสวะเก่า  ไม่ก่ออาสวะใหม่  ไม่ดำเนินไปตามความพอใจ  ทั้งไม่มีปกติกล่าวด้วยความเชื่อมั่น  มุนีนั้นเป็นนักปราชญ์  พ้นขาดแล้วจากทิฏฐิทั้งหลาย  ติเตียนตนเองไม่ได้  ไม่ติดอยู่ในโลก
          มุนีนั้น  เป็นผู้กำจัดเสนาในธรรมทั้งปวง  คือ รูปที่ได้เห็น  เสียงที่ได้ยิน  และอารมณ์ที่รับรู้  อย่างใดอย่างหนึ่ง   มุนีนั้นเป็นผู้ปลงภาระลงแล้ว  พ้นขาดแล้ว  ไม่มีกำหนด  ไม่เข้าไปยินดี  ไม่มีความปรารถนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น