วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สัตว์ท่องเที่ยวในโลก


สัตว์ท่องเที่ยวในโลก

ภิกษุทั้งหลาย ! โลก (สัตว์โลก) มีความเพลิดเพลิน เป็นเครื่องผูกไว้ วิตก เป็นเหตุเที่ยวไปของโลกนั้น
เพราะ "ละตัณหา" ได้ จึงตัดเครื่องผูกได้ทั้งหมด (นิพพาน)

โลก (สัตว์) ถูก "มัจจุราช" กำจัด ถูก "ชรา" ล้อมไว้ ถูก "ลูกศร" คือตัณหา เสียบไว้ ถูกความอยากเผาให้ร้อน ตลอดกาลทุกเมื่อ

เมื่ออายตนะ 6 เกิด โลก (สัตว์)จึงเกิด โลกทำความเชยชมในอายตนะ 6 โลกยึดอายตนะ 6 นั่นแล โลกเดือดร้อน เพราะอายตนะ 6ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น