วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

การเกิดฉันทราคะ


การเกิดฉันทราคะ

ภิกษุทั้งหลาย ! ตาไม่เกี่ยวข้องกับรูป รูปไม่เกี่ยวข้องกับตา แต่อาศัยรูปกับตาทั้งสองนั้น ฉันทราคะ จึงเกิดขึ้น ตากับรูปจึงเกี่ยวข้องกัน เพราะฉันทราคะนั้น

หูไม่เกี่ยวข้องกับเสียง เสียงไม่เกี่ยวข้องกับหู แต่อาศัยเสียงกับหูทั้งสองนั้น ฉันทราคะจึงเกิดขึ้น หูกับเสียงจึงเกี่ยวข้องกัน เพราะฉันทราคะนั้น

จมูกไม่เกี่ยวข้องกับกลิ่น กลิ่นไม่เกี่ยวข้องกับจมูก แต่อาศัยกลิ่นกับจมูกทั้งสองนั้น ฉันทราคะจึงเกิดขึ้น จมูกกับลิ้นจึงเกี่ยวข้องกัน เพราะฉันทราคะนั้น

ลิ้นไม่เกี่ยวข้องกับรส รสไม่เกี่ยวข้องกับลิ้น แต่อาศัยรสกับลิ้นทั้งสองนั้น ฉันทราคะจึงเกิดขึ้น ลิ้นกับรสจึงเกี่ยวข้องกัน เพราะฉันทราคะนั้น

กายไม่เกี่ยวข้องกับโผฏฐัพพะ โผฏฐัพพะไม่เกี่ยวข้องกับกาย แต่อาศัยโผฏฐัพพะกับกายทั้งสองนั้น ฉันทราคะจึงเกิดขึ้น กายกับโผฏฐัพพะ จึงเกี่ยวข้องกัน เพราะฉันทราคะนั้น

ใจไม่เกี่ยวข้องกับธรรมารมณ์ ธรรมารมณ์ไม่เกี่ยวข้องกับใจ แต่อาศัยธรรมารมณ์กับใจทั้งสองนั้น ฉันทราคะจึงเกิดขึ้น ใจกับธรรมารมณ์ จึงเกี่ยวข้องกัน เพราะฉันทราคะนั้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น