วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

๓ โลกธาตุ


๓ โลกธาตุ


ภิกษุทั้งหลาย ! สหัสสีโลกธาตุขนาดเล็ก หมายถึง โลกธาตุที่มี 1,000 จักรวาล มีดวงจันทร์ 1,000 ดวง, มีดวงอาทิตย์ 1,000 ดวง, มีขุนเขาสิเนรุ 1,000, ชมพูทวีป 1,000, มีอปรโคยานทวีป 1,000, อุตตรกุรุทวีป 1,000, ปุพพวิเทหะทวีป 1,000, มีมหาสมุทร 4,000, มีท้าวมหาราช 4,000, มีเทวโลกชั้นจตุมหาราชิกา 1,000 มีเทวโลกชั้นดาวดึงส์ 1,000 มีเทวโลกชั้นยามา 1,000 มีเทวโลกชั้นดุสิต 1,000 มีเทวโลกชั้นนิมมานรดี 1,000, มีเทวโลกชั้นปรนิมมิตวสวัตดี 1,000, มีพรหมโลก 1,000

สหัสสีโลกธาตุขนาดกลาง หมายถึง โลกธาตุที่มี 1,000,000 จักรวาล
สหัสสีโลกธาตุขนาดใหญ่ หมายถึง โลกธาตุที่มี 100,000 โกฏิจักรวาลไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น