วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สัญญาเพื่อการสิ้นทุกข์ สูตรที่ 2สัญญาเพื่อการสิ้นทุกข์ สูตรที่ 2ภิกษุทั้งหลาย ! สัญญา 10 ประการนี้ ที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก หยั่งลงสู่อมตะ (นิพพาน) มีอมตะเป็นที่สุด


1. อนิจจสัญญา ( กำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร )

2. อนัตตาสัญญา ( กำหนดหมายความเป็นอนัตตาแห่งธรรมทั้งปวง )

3. มรณสัญญา ( กำหนดหมายความตายที่จะต้องมาถึงเป็นธรรมดา )

4. อาหาเร ปฏิกูลสัญญา ( กำหนดหมายความปฏิกูลในอาหาร )

5. สัพพโลเก อนภิรตสัญญา (กำหนดหมายความไม่เพลิดเพลินในโลก)

6. อัฏฐิกสัญญา ( กำหนดหมายซากศพ ที่ยังเหลืออยู่แต่ร่างกระดูก หรือ กระดูกท่อน )

7. ปุฬุวกสัญญา (กำหนดหมาย ซากศพ ที่มีหนอนคลาคล่ำ เต็มไปหมด)

8. วินีลกสัญญา (กำหนดหมายซากศพ ที่มีสีเขียวคลาคล่ำ ด้วยสีต่าง ๆ )

9. วิจฉิททกสัญญา ( กำหนดหมาย ซากศพที่ขาดจากกันเป็น 2 ท่อน )

10. อุทธุมาตกสัญญา ( กำหนดหมาย ซากศพที่เน่าพองขึ้นอืด )** เมื่อนั้น ภิกษุนั้นพึงหวังผล อย่าง 1 ใน 2 อย่าง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อมีอุปาทานเหลืออยู่จักเป็นอนาคามี **


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น