วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

มหาทานมหาทาน


            ภิกษุทั้งหลาย ทาน 5 ประการนี้ เป็นมหาทาน ที่รู้กันว่าล้ำเลิศ  รู้กันมานาน  รู้กันว่าเป็นอริยวงศ์  เป็นของเก่า ในอดีตไม่ถูกลบล้าง ไม่เคยถูกลบล้าง  ในปัจจุบันไม่ถูกลบล้าง  ในอนาคตไม่ถูกลบล้าง  ไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้รู้คัดค้าน ได้แก่ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้

เป็นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์  เว้นจากการลักทรัพย์   เว้นจากการประพฤติผิดในกาม  เว้นจากการการพูดเท็จ  และเว้นจากการเสพของมึนเมา คือสุราเมรัย

1 ความคิดเห็น: