วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

พระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก


พระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก


       พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก่เวรัญชพราหมณ์ ที่ได้กล่าวหาพระพุทธองค์ต่างๆนานาด้วยความไม่เข้าใจ และพูดตำหนิพระพุทธองค์ไม่ลุกขึ้นต้อนรับตนว่า

พราหมณ์  ! ในโลก พร้อมเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์  เทวดา และมนุษย์ เรายังไม่เห็นผู้ที่เราควรไหว้  ลุกรับ หรือเชื้อเชิญให้นั่ง เพราะถ้าตถาคตไหว้ ลุกรับ หรือเชื้อเชิญให้นั่ง ศีรษะของผู้นั้นจะต้องขาดต่อไป

          ที่ว่าพระสมณโคดมไม่มีรสนั้นมีมูล  เพราะเราละรส คือ รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ได้หมดสิ้นแล้ว

          ที่ว่าพระสมณโคดมไม่มีสมบัตินั้นมีมูล  เพราะเราละสมบัติ คือ รูป เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ ได้หมดสิ้นแล้ว

          ที่ว่าพระสมณโคดมสอนไม่ให้ทำนั้นมีมูล  เพราะเราสอนไม่ให้ทำกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต และบาปอกุศลต่างๆ  

ที่ว่าพระสมณโคดมสอนให้ทำลายนั้นมีมูล  เพราะเราสอนให้ทำลาย กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต และบาปอกุศลต่างๆ  

ที่ว่าพระสมณโคดมเป็นคนช่างรังเกียจนั้นมีมูล  เพราะเรารังเกียจ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต และบาปอกุศลต่างๆ 
 
ที่ว่าพระสมณโคดมเป็นคนช่างกำจัดนั้นมีมูล  เพราะเราแสดงธรรมเพื่อกำจัด ราคะ  โทสะ  โมหะ และบาปอกุศลต่าง ๆ 

ที่ว่าพระสมณโคดมเป็นคนช่างเผาผลาญนั้นมีมูล  เพราะเราสอนว่าบาปอกุศลทั้งหลาย คือ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เป็นสิ่งที่ควรเผาผลาญ

ที่ว่าพระสมณโคดมเป็นคนไม่ผุดไม่เกิดนั้นมีมูล เพราะเราละการเกิดในครรภ์ และการเกิดใหม่ให้หมดสิ้นไป ตัดรากถอนโคน เหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว  เหลือแต่พื้นที่ ทำให้ไม่มี  เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้

พราหมณ์ ไข่  8 ฟอง  10 ฟอง  หรือ  12 ฟอง  ที่แม่ไก่กกดีแล้ว ให้ความอบอุ่นดี  และฟักดีแล้ว บรรดาลูกไก่เหล่านั้น ลูกไก่ตัวที่ใช้ปลายเล็บเท้า  หรือจงอยปาก ทำลายกระเปาะไข่ออกมา โดยสวัสดีก่อน จึงเป็นตัวพี่

สัตว์ถูกกระเปราะไข่ คือ อวิชชาห่อหุ้มอยู่   เราได้ทำลายกระเปาะไข่ คือ อวิชชา  เป็นผู้เดียวเท่านั้น  ที่สำเร็จอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยม  จึงเป็นตัวพี่ที่ประเสริฐที่สุดของโลก  ได้บรรลุวิชา 3 คือ

1. ปุพเพนิวาสานุสติญาณ (ความรู้ที่ระลึกชาติได้) เป็นการเจาะกระเปาะไข่ คือ อวิชชา  ออกมาครั้งที่ 1
2. จุตูปปาตญาณ ( ความรู้จุติ และอุบัติของสัตว์ทั้งหลาย) เป็นการเจาะกระเปาะไข่ คือ อวิชชา  ออกมาครั้งที่  2
3. อาสวักขยญาณ(ความรู้ทำให้อาสวะสิ้นไป) เป็นการเจาะกระเปาะไข่  คือ อวิชชา ออกมาครั้งที่ 3 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น