วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ความสิ้นอาสวะ

ความสิ้นอาสวะ

        ภิกษุทั้งหลาย ! สำหรับบุคคลที่ตื่นอยู่ตลอดเวลา หมั่นศึกษาไตรสิกขาทั้งกลางวันและกลางคืน น้อมจิตเข้าหานิพพาน อาสวะทั้งหลายย่อมตั้งอยู่ไม่ได้

ไฟเสมอด้วยราคะไม่มี   ผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มี  ข่ายเสมอด้วยโมหะไม่มี   แม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มี 

โทษ ของผู้อื่นเห็นได้ง่าย  ส่วนโทษของตนเห็นได้ยาก  เพราะคนนั้นชอบโปรยโทษของผู้อื่น  เหมือนคนโปรยแกลบ  แต่กลับปกปิดโทษของตนไว้  เหมือนนกพิราบปกปิดร่างพรางกายตนไว้ ฉะนั้น 

ผู้ที่คอยสอดส่ายหาโทษคนอื่น  คอยเพ่งโทษอยู่เป็นนิตย์  จะมีอาสวะพอกพูนยิ่งขึ้น  และห่างไกลจากความสิ้นอาสวะโดยแท้

        บุคคลพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธ  พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดี  พึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้   พึงชนะคนพูดเหลาะแหละ  ด้วยพูดคำสัตย์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น