วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

อวิชชา และวิชชา

อวิชชา และวิชชา

            ภิกษุทั้งหลาย ไม่ มีธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่ง  ที่เป็นเหตุให้หมู่สัตว์   ซึ่งถูกปิดปังแล้ว ต้องแล่นไป  ท่องเที่ยวไปตลอดวันและคืน  เหมือนถูกโมหะปิดกั้นเลย  ส่วนอริยสาวกทั้งหลาย ละโมหะได้  ทำลายแห่งกองมืดได้  ย่อมไม่ท่องเที่ยวไปอีก  เพราะท่านเหล่านั้น ไม่มีอวิชชาเป็นเหตุ
          บุคคลมีตัณหาเป็นเพื่อน ท่องเที่ยวไปตลอดกาลยาวนาน  ย่อมไม่ล่วงพ้นสังสารวัฏที่มีสภาวะอย่างนี้  และสภาวะอย่างอื่น
          ภิกษุรู้โทษนี้  รู้ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์  พึงเป็นผู้ไม่มีตัณหา ไม่มีความถือมั่น  มีสติงดเว้นได้
          เธอจงรู้เถิดว่า  อวิชชาเป็นศีรษะ  วิชชาที่ประกอบด้วยสัทธา  สติ  สมาธิ   ฉันทะ  และวิริยะ  เป็นธรรมที่ทำให้ศีรษะตกไป
         โลก ถูกอวิชชาห่อหุ้มไว้  โลกไม่สดใสเพราะความตระหนี่  และความประมาท   เราเรียกความอยากว่า  เป็นเครื่องฉาบทาโลกไว้   ทุกข์เป็นภัยใหญ่ของโลก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น