วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ความไม่แจ่มแจ้งในธรรม


ความไม่แจ่มแจ้งในธรรม

พระปุณณิยะกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า  “อะไรหนอ ? เป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้พระสัทธรรม ของพระผู้มีพระภาคเจ้า แจ่มแจ้งเป็นบางคราว แต่ในบางคราว กลับไม่แจ่มแจ้ง
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า ปุณณิยะ ! ภิกษุผู้มีศรัทธา แต่ไม่เข้าไปหา ธรรมเทศนาของตถาคตจึงไม่แจ่มแจ้ง แต่เมื่อใดภิกษุผู้มีศรัทธาเข้าไปหา ธรรมเทศนาของตถาคต จึงแจ่มแจ้ง

ปุณณิยะ ! ภิกษุผู้มีศรัทธา และเข้าไปหา แต่ไม่เข้าไปนั่งใกล้...เข้าไปนั่งใกล้ แต่ไม่สอบถาม ......สอบถาม แต่ไม่เงี่ยโสตฟังธรรม...เงี่ยโสตฟังธรรม แล้วไม่ทรงจำธรรมไว้ได้... ฟังแล้วทรงจำไว้ได้ แต่ไม่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรม ที่ทรงจำไว้ได้... พิจารณาเนื้อความแห่งธรรม ที่ทรงจำไว้ได้ แต่หาใช่รู้อรรถรู้ธรรม แล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่..... ธรรมเทศนาของตถาคต จึงไม่แจ่มแจ้ง

ปุณณิยะ ! แต่เมื่อ ภิกษุผู้มีศรัทธา และเข้าไปหา เข้าไปนั่งใกล้สอบถาม เงี่ยโสตฟังธรรม ฟังธรรมแล้วทรงจำธรรมไว้ได้ พิจารณาเนื้อความแห่งธรรม ที่ทรงจำไว้ได้ รู้อรรถรู้ธรรม แล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ธรรมเทศนาของตถาคตจึงแจ่มแจ้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น