วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ


ความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ

ภิกษุทั้งหลาย ! ความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ 4 ประการ
1. บรรดาสัตว์ในภพทั้ง 3 พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เลิศกว่าสัตว์ทั้งปวง บุคคลผู้เลื่อมใสในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ วิบากที่เลิศย่อมมีแก่ผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ

2. ธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่ง มีประมาณเท่าใด อริยมรรคมีองค์ 8 เลิศกว่าธรรมมีประมาณเท่านี้ บุคคลผู้เลื่อมใสในอริยมรรคมีองค์ 8 ได้ชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ วิบากที่เลิศย่อมมีแก่ผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ

3. ธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง หรือธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง วิราคะ (ความคลายกำหนัด) ความสร่างความเมา ความดับความกระหาย ความคลายกำหนัด ความดับทุกข์ นิพพาน เรากล่าวว่าเลิศกว่า ธรรมมีประมาณเท่านี้ บุคคลผู้เลื่อมใสในวิราคธรรม ได้ชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ วิบากที่เลิศย่อมมีแก่ผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ

4. หมู่ก็ดี คณะก็ดี มีประมาณเท่าใด พระสงฆ์สาวกของตถาคต ได้แก่ อริยบุคคล 4 คู่ 8 บุคคล เลิศกว่าหมู่คณะเหล่านั้น บุคคลผู้เลื่อมใสในพระสงฆ์อริยสาวกของเรา ได้ชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ วิบากที่เลิศย่อมมีแก่ผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น