วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ดวงอาทิตย์ 7 ดวง


ดวงอาทิตย์ 7 ดวง


          ภิกษุทั้งหลาย  สังขาร ทั้งหลายเป็นสภาวะไม่เที่ยง  ไม่ยั่งยืน  ไม่น่าชื่นชม  นี้เป็นข้อกำหนด  ควรเบื่อหน่าย  ควรคลายกำหนัด  ควรหลุดพ้นในสังขารทั้งปวง

          ภิกษุทั้งหลาย  ขุน เขาสิเนรุยาว  84,000 โยชน์  กว้าง  84,000 โยชน์   หยั่งลงในมหาสมุทร  84,000 โยชน์  สูงจากมหาสมุทรขึ้นไป 84,000 โยชน์   มีสมัยที่เวลาผ่านไปยาวนาน  บางครั้งบางคราว  ฝนไม่ตกหลายปี  หลายร้อยปี  หลายพันปี  หลายแสนปี  เมื่อฝนไม่ตก  พืชคาม  ภูตคาม  และติณชาติที่ใช้เข้ายา ย่อมเฉา  เหี่ยวแห้ง  เป็นอยู่ไม่ได้ ฉันใด สังขารทั้งหลายก็ฉันนั้น เป็นสภาวะไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน ไม่น่าชื่นชมนี้ เป็นข้อกำหนด ควรเบื่อหน่าย  ควรคลายกำหนัด ควรหลุดพ้นในสังขารทั้งปวง

            มีสมัยที่เวลาผ่านไปยาวนาน บางครั้งบางคราว มีดวงอาทิตย์ดวงที่ 2  ปรากฎ เพราะอาทิตย์ดวงที่ 2 ปรากฎ แม่น้ำน้อย หนองน้ำทุกแห่ง ระเหย  เหือดแห้ง ไม่มีน้ำ ฉันใด

สังขาร ทั้งหลายก็ ฉันนั้น เป็นสภาวะไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน ไม่น่าชื่นชมนี้เป็นข้อกำหนด ควรเบื่อหน่าย  ควรคลายกำหนัด ควรหลุดพ้นในสังขารทั้งปวง

มีสมัยที่เวลาผ่านไปยาวนาน บางครั้งบางคราว มีดวงอาทิตย์ดวงที่ 3 ปรากฎ  เพราะอาทิตย์ดวงที่ 3 ปรากฎ แม่น้ำสายใหญ่ๆ เช่น แม่น้ำคงคา ยมุนา อจิรวดี  สรภู มหี ทุกแห่งระเหยเหือดแห้ง ไม่มีน้ำ ฉันใด 

สังขาร ทั้งหลายก็ ฉันนั้น เป็นสภาวะไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน ไม่น่าชื่นชมนี้ เป็นข้อกำหนด  ควรเบื่อหน่าย  ควรคลายกำหนัด ควรหลุดพ้นในสังขารทั้งปวง

          มีสมัยที่เวลาผ่านไปยาวนาน บางครั้งบางคราว  มีดวงอาทิตย์ดวงที่ 4 ปรากฎ  เพราะอาทิตย์ดวงที่ 4 ปรากฎ  แหล่งน้ำใหญ่ ๆ ที่เป็นแดนไหลมารวมกัน  ของแม่น้ำสายใหญ่ ๆ  เหล่านี้ คือ สระอโนดาต สระสีหปปาตะ สระรถการะ สระกัณณมุณฑะ สระกุณาลา สระฉัททันต์ สระมันทากินี ทุกแห่งระเหยเหือดแห้ง ไม่มีน้ำ ฉันใด 

สังขารทั้งหลายก็ ฉันนั้น เป็นสภาวะไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน ไม่น่าชื่นชมนี้ เป็นข้อกำหนด ควรเบื่อหน่าย  ควรคลายกำหนัด ควรหลุดพ้นในสังขารทั้งปวง

มีสมัยที่เวลาผ่านไปยาวนาน บางครั้งบางคราว มีดวงอาทิตย์ดวงที่ 5 ปรากฎ เพราะอาทิตย์ดวงที่ 5 ปรากฎ น้ำในมหาสมุทรลึก 100 โยชน์ก็ดี 200 โยชน์ก็ดี 300 โยชน์ก็ดี 400 โยชน์ก็ดี 500 โยชน์ก็ดี 600 โยชน์ก็ดี 700 โยชน์ก็ดี งวดลงเหลือเพียง 7 ชั่วต้นตาลก็มี 6 ชั่วต้นตาลก็มี 5 ชั่วต้นตาลก็มี  4 ชั่วต้นตาลก็มี 3 ชั่วต้นตาลก็มี 2 ชั่วต้นตาลก็มี  ชั่วต้นตาลเดียวก็มี เหลือเพียง 7 ชั่วคนก็มี 6 ชั่วคนก็มี 5 ชั่วคนก็มี 4 ชั่วคนก็มี 3 ชั่วคนก็มี  2 ชั่วคนก็มี ชั่วคนเดียวก็มี ชั่วครึ่งเพียงเอวก็มี เพียงข้อเท้าก็มี ภิกษุ ทั้งหลาย น้ำในมหาสมุทรยังเหลืออยู่เพียงในรอยเท้าโคที่นั้นๆ เปรียบเหมือนในฤดูแล้ง เมื่อฝนเม็ดใหญ่ ตกลงมา น้ำเหลืออยู่เพียงในรอยเท้า โค เพราะฉะนั้น เมื่อดาวอาทิตย์ ดวงที่ 5 ปรากฎ น้ำในมหาสมุทรยังเหลืออยู่เพียงข้อนิ้วก็ไม่มี ฉันใด

สังขารทั้งหลายก็ ฉันนั้น เป็นสภาวะไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน ไม่น่าชื่นชมนี้เป็นข้อกำหนด  ควรเบื่อหน่าย  ควรคลายกำหนัด ควรหลุดพ้นในสังขารทั้งปวง

          มีสมัยที่เวลาผ่านไปยาวนาน  บางครั้งบางคราว  มีดวงอาทิตย์ดวงที่ 6  ปรากฎ  เพราะอาทิตย์ดวงที่ 6 ปรากฎ แผ่นดินใหญ่นี้   และขุนเขาสิเนรุ  ย่อมมีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้น  ภิกษุทั้งหลาย  นายช่างหม้อเผาหม้อที่เขาปั้นดีแล้ว  ย่อมมีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้น ฉันใด  เพราะดวงอาทิตย์ดวงที่ 6 ปรากฎ  แผ่นดินใหญ่นี้ และขุนเขาสิเนรุ ย่อมมีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้น ฉันใด

           สังขารทั้งหลายก็ ฉันนั้น เป็นสภาวะไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน ไม่น่าชื่นชมนี้ เป็นข้อกำหนด ควรเบื่อหน่าย  ควรคลายกำหนัด ควรหลุดพ้นในสังขารทั้งปวง

          มีสมัยที่เวลาผ่านไปยาวนาน  บางครั้งบางคราว  มีดวงอาทิตย์ดวงที่ 7 ปรากฎ  เพราะอาทิตย์ดวงที่ 7ปรากฎ แผ่นดินใหญ่นี้ และขุนเขาสิเนรุเกิดไฟลุกโชน มีแสงเพลิงเป็นอันเดียวกัน เมื่อแผ่นดินใหญ่นี้  และขุนเขาสิเนรุ  เกิดไฟเผาผลาญอยู่   เปลวไฟถูกลมพัดไปถึงพรหมโลก เมื่อขุนเขาสิเนรุ  ถูกไฟเผาไหม้  กำลังพินาศ    ถูกกองเพลิงใหญ่เผาทั่วตลอดแล้ว  ยอดเขาแม้ขนาด 100 โยชน์ 200 โยชน์ 300 โยชน์  400 โยชน์   500 โยชน์  ย่อมพังทลาย  แผ่นดินใหญ่นี้ และขุนเขาสิเนรุ ถูกกองเพลิงเผาผลาญอยู่นี้  ขี้เถ้า และ เขม่าย่อมไม่ปรากฎ ฉันใด

          สังขารทั้งหลายก็ ฉันนั้น  เป็นสภาวะไม่เที่ยง  ไม่ยั่งยืน  ไม่น่าชื่นชมนี้ เป็นข้อกำหนด  ควรเบื่อหน่าย  ควรคลายกำหนัด  ควรหลุดพ้นในสังขารทั้งปวง

           ภิกษุทั้งหลาย ! ใครเล่า ชื่อว่าเป็นผู้รู้  ใครเล่า ชื่อว่าเป็นผู้เชื่อว่า  แผ่นดินใหญ่นี้  และขุนเขาสิเนรุ  ถูกไฟเผาไหม้ พินาศ ไม่เหลืออยู่   “นอกจากอริยสาวก ผู้มีบทอันเห็นแล้ว" (พระโสดาบัน)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น