วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วิบากของผู้ทำผิดศีล


วิบากของผู้ทำผิดศีล


          ภิกษุทั้งหลาย การฆ่าสัตว์  ที่บุคคลเสพ เจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมอำนวยผลให้ไปเกิดในนรก  ในกำเนิดสัตว์เดรัจฉาน  ในเปรตวิสัย วิบากอย่างเบาที่สุด ย่อมอำนวยผลให้ เป็นผู้มีอายุน้อย แก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์

การลักทรัพย์ ที่ บุคคลเสพ เจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมอำนวยผลให้ไปเกิดในนรก  ในกำเนิดสัตว์เดรัจฉาน  ในเปรตวิสัย  วิบากอย่างเบาที่สุด  ย่อมอำนวยผลให้  เป็นผู้เสื่อมจากโภคทรัพย์ แก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์

          การประพฤติผิดในกาม ที่บุคคลเสพ เจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมอำนวยผลให้ไปเกิดในนรก  ในกำเนิดสัตว์เดรัจฉาน ในเปรตวิสัย วิบากอย่างเบาที่สุด ย่อมอำนวยผลให้ เป็นผู้มีศัตรู และเป็นผู้มีเวร  แก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์

          การพูดเท็จ  ที่บุคคลเสพ เจริญ ทำให้มากแล้ว  ย่อมอำนวยผลให้ไปเกิดในนรก  ในกำเนิดสัตว์เดรัจฉาน  ในเปรตวิสัย  วิบากอย่างเบาที่สุด ย่อมอำนวยผลให้  เป็นผู้ถูกกล่าวตู่ด้วยคำไม่จริง แก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์

การพูดส่อเสียด  ที่บุคคลเสพ  เจริญ ทำให้มากแล้ว  ย่อมอำนวยผลให้ไปเกิดในนรก  ในกำเนิดสัตว์เดรัจฉาน  ในเปรตวิสัย  วิบากอย่างเบาที่สุด  ย่อมอำนวยผลให้ เป็นผู้แตกจากมิตร แก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์

การพูดหยาบคาย ที่บุคคลเสพ เจริญ ทำให้มากแล้ว  ย่อมอำนวยผลให้ไปเกิดในนรก  ในกำเนิดสัตว์เดรัจฉาน  ในเปรตวิสัย  วิบากอย่างเบาที่สุด ย่อมอำนวยผลให้  ได้ฟังเรื่องไม่น่าพอใจ แก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์

การพูดเพ้อเจ้อ  ที่บุคคลเสพ เจริญ ทำให้มากแล้ว   ย่อมอำนวยผลให้ไปเกิดในนรก  ในกำเนิดสัตว์เดรัจฉาน  ในเปรตวิสัย   วิบากอย่างเบาที่สุดย่อมอำนวยผลให้  เป็นผู้มีวาจาไม่น่าเชื่อถือ  แก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์

การเสพของมึนเมา คือ สุราเมรัย ที่บุคคลเสพ  เจริญ ทำให้  มากแล้ว  ย่อมอำนวยผลให้ไปเกิดในนรก  ในกำเนิดสัตว์เดรัจฉาน ในเปรตวิสัย  วิบากอย่างเบาที่สุด  ย่อมอำนวยผลให้ เป็นผู้วิกลจริต  แก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์2 ความคิดเห็น:

  1. ขอบพระคุณผู้มีส่อนจัดทำเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาและคนส่วนใหญ่ ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ สาธุ สาธุ

    ตอบลบ
  2. โมทนาสาธุครับ ขอให้ท่านเจริญในศีลในธรรมของพระพุทธเจ้ายิ่งๆขึ้นไปจนถึงพระนิพพานนะครับ

    ตอบลบ