วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ภาวนาเพื่อพ้นจากอาสวะ


ภาวนาเพื่อพ้นจากอาสวะ


ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อภิกษุไม่หมั่นภาวนา  แม้เกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่า  ทำอย่างไรหนอ  จิตของเราจักพ้นจากอาสวะทั้งหลาย  เพราะไม่ถือมั่น

 แต่จิตของภิกษุเหล่านั้น  ยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย   เพราะไม่ถือมั่น  ข้อนั้น เพราะภิกษุไม่เจริญสติปัฎฐาน 4  สัมมัปปธาน 4  อิทธิบาท 4   อินทรีย์ 5  พละ  5  โพชฌงค์ 7  และอริยมรรคมีองค์ 8

เปรียบเหมือนไข่  8 ฟอง  10 ฟอง  หรือ 12 ฟอง  ที่แม่ไก่กกไม่ดีแล้วปรารถนาว่า  ทำอย่างไรหนอลูกของเรา จะใช้ปลายเล็บเท้า หรือจงอยปากทำลายกระเปาะไข่ ออกมาโดยสวัสดี

 แต่ลูกไก่เหล่านั้น ก็ไม่สามารถใช้ปลายเล็บเท้า  หรือจงอยปากทำลายกระเปาะไข่ ออกมาโดยสวัสดีได้  ข้อนั้น เพราะไข่เหล่านั้น แม่ไก่กกไม่ดี  ให้ความอบอุ่นไม่ดี  ฟักไม่ดี
 
ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อภิกษุหมั่นภาวนา แม้ไม่เกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่า  ทำอย่างไรหนอ  จิตของเราจักพ้นจากอาสวะทั้งหลาย  เพราะไม่ถือมั่น

 แต่จิตของภิกษุเหล่านั้น ก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ถือมั่น  ข้อนั้น เพราะภิกษุเจริญสติปัฎฐาน4  สัมมัปปธาน 4  อิทธิบาท 4  อินทรีย์ 5  พละ 5  โพชฌงค์ 7  และอริยมรรคมีองค์ 8 ดีแล้ว

      เปรียบเหมือนไข่  8 ฟอง  10 ฟอง  หรือ 12 ฟอง  ที่แม่ไก่กกดีแล้วปรารถนาว่า ทำอย่างไรหนอ ลูกของเราจะใช้ปลายเล็บเท้า หรือจงอยปากทำลายกระเปาะไข่ ออกมาโดยสวัสดีลูกไก่เหล่านั้น ก็สามารถใช้ปลายเล็บเท้า หรือจงอยปากทำลายกระเปาะไข่  ออกมาโดยสวัสดีได้  ข้อนั้น เพราะไข่เหล่านั้น  แม่ไก่กกดี  ให้ความอบอุ่นดี  และฟักดีแล้วไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น