วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

คุณและโทษของโลก การสลัดออกจากโลก
คุณและโทษของโลก การสลัดออกจากโลก

ภิกษุทั้งหลาย ! ก่อนตรัสรู้เรามีความคิดว่า อะไร ? หนอเป็นคุณของโลก อะไร ? หนอเป็นโทษของโลก อะไร ? เป็นเครื่องสลัดออกจากโลก

และเราก็รู้ว่า สภาพที่สุขโสมนัสอาศัยโลกเกิดขึ้นนี้ เป็นคุณของโลก
สภาพที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความผันแปรไปเป็นธรรมดานี้ เป็นโทษในโลก
ธรรมเป็นที่กำจัดฉันทราคะ ธรรมเป็นที่ละฉันทราคะ เป็นเครื่องสลัดออกไปจากโลก

เมื่อสัตว์ทั้งหลายรู้ตาม ย่อมออกไป หลุดไป พ้นไปจากโลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก จากหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย มีใจปราศจากขีดคั่นอยู่ได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น