วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วิชชา และวิมุตติ

วิชชา และวิมุตติ

            ภิกษุทั้งหลาย !  วิชชา และวิมุตติ  เราก็กล่าวว่ามีอาหาร   มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร
วิชชาและวิมุตติ         มีอาหาร  คือ  โพชฌงค์ 7
โพชฌงค์ 7               มีอาหาร  คือ  สติปัฏฐาน 4
สติปัฏฐาน 4             มีอาหาร  คือ  สุจริต 3
สุจริต 3                    มีอาหาร  คือ  ความสำรวมอินทรีย์
ความสำรวมอินทรีย์    มีอาหาร คือ  สติสัมปชัญญะ
สติสัมปชัญญะ       มีอาหาร  คือ  การมนสิการโดยแยบคาย
การมนสิการโดยแยบคาย   มีอาหาร  คือ  ศรัทธา
ศรัทธา                      มีอาหาร คือ การฟังสัทธรรม
การฟังสัทธรรม          มีอาหาร คือ การคบสัตบุรุษ

      การคบสัตบุรุษที่บริบูรณ์   ย่อมทำให้การฟังสัทธรรมบริบูรณ์
การฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์        ย่อมทำให้ศรัทธาบริบูรณ์
ศรัทธาที่บริบูรณ์     ย่อมทำให้การมนสิการโดยแยบคายบริบูรณ์
การมนสิการโดยแยบคายที่บริบูรณ์   ย่อมทำให้สติสัมปชัญญะบริบูรณ์
สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์          ย่อมทำให้ความสำรวมอินทรีย์บริบูรณ์
ความสำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์      ย่อมทำให้สุจริต 3 บริบูรณ์
สุจริต 3 ที่บริบูรณ์                     ย่อมทำให้สติปัฏฐาน 4 บริบูรณ์
สติปัฏฐาน 4 ที่บริบูรณ์               ย่อมทำให้โพชฌงค์ 7 บริบูรณ์
โพชฌงค์ 7 ที่บริบูรณ์                 ย่อมทำให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์
วิชชาและวิมุตติมีอาหารอย่างนี้    และบริบูรณ์อย่างนี้แล **

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น