วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

โทษของกิเลส และคุณของอริยธรรมโทษของกิเลส และคุณของอริยธรรม

ภิกษุทั้งหลาย ! ผู้ใดปล่อยให้โลภะ โทสะ โมหะ เกิดขึ้นภายในตน ย่อมประทุสร้าย ผู้มีจิตเลวทรามดุจขุยไผ่ กำจัดต้นไผ่ ฉันนั้น 
(ราคะ มีโทษน้อย แต่คลายช้า โทสะ มีโทษมาก แต่คลายเร็ว โมหะ มีโทษน้อย แต่คลายช้า )

การไม่รู้แจ้งแทงตลอดในธรรม 4 ประการ เราและเธอทั้งหลาย จึงเที่ยวเร่ร่อน ไปตลอดกาลนาน ธรรม 4 ประการ ได้แก่ อริยศีล อริยสมาธิ อริยปัญญา และอริยวิมุตติ

เราละลูกศร คือ ตัณหา ได้แล้ว กำจัดโทษอันเป็นพิษ คือ อวิชชา ( ซึ่งงอกงามด้วยฉันทราคะ และพยาบาท ) ได้แล้ว จึงน้อมใจไปในนิพพานโดยชอบ

2 ความคิดเห็น: