วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ภิกษุผู้เข้าถึงปรินิพพานภิกษุผู้เข้าถึงปรินิพพาน

ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อเธอ เพลิดเพลิน เชยชม  ยึดติด ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ(สัมผัส) และธรรมารมณ์นั้น วิญญาณที่อาศัยตัณหานั้น ความยึดมั่นในตัณหานั้นมีอยู่ ภิกษุผู้มีอุปาทานย่อมไม่ปรินิพพาน

ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อเธอ ไม่เพลิดเพลิน ไม่เชยชม ไม่ยึดติด ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์นั้น ก็ไม่มีวิญญาณที่อาศัยตัณหานั้น เพราะความยึดมั่นในตัณหานั้นไม่มี ภิกษุผู้ไม่มีอุปาทานย่อมปรินิพพาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น