วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

อานิสงส์ของศีล และโทษของการทุศีล


อานิสงส์ 5 ประการ ของบุคคลผู้มีศีล

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับอุบาสก อุบาสิกาชาวปาฏลิคามว่า  คหบดีทั้งหลายศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล  มีอานิสงส์  5 ประการ ดังนี้
1.  บุคคลผู้มีศีล สมบูรณด้วยศีลในโลกนี้ ย่อมเป็นผู้มีโภคทรัพย์ เป็นอันมาก
          2.  กิตติศัพท์อันงาม บุคคลผู้มีศีล  สมบูรณด้วยศีล  ย่อมขจรไป
3.  บุคคลผู้มีศีล  สมบูรณด้วยศีล จะเข้าไปยังบริษัทใด ๆ ย่อมแกล้วกล้า  ไม่เก้อเขิน
4.  บุคคลผู้มีศีล  สมบูรณด้วยศีล  ย่อมไม่หลงลืมสติตาย
5.  บุคคลผู้มีศีล  สมบูรณด้วยศีล  หลังตายแล้ว  ย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์

โทษ  5 ประการ ของบุคคลผู้ทุศีล   

1. บุคคลผู้ทุศีล  มีศีลวิบัติในโลกนี้  ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์
2. กิตติศัพท์อันชั่วบุคคลผู้ทุศีล  มีศีลวิบัติ   ย่อมกระฉ่อนไป
3. บุคคลผู้ทุศีล  มีศีลวิบัติ  จะเข้าไปยังบริษัทใด ๆ ย่อมไม่แกล้วกล้า  เก้อเขินเข้าไป
4. บุคคลผู้ทุศีล   มีศีลวิบัติ  ย่อมหลงลืมสติตาย
5. บุคคลผู้ทุศีล  มีศีลวิบัติ  หลังตายแล้ว  ย่อมไปเกิดใน อบาย  ทุคติ  วินิบาต และนรก


3 ความคิดเห็น:

  1. ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก

    ตอบลบ
  2. อนุโมทนาสาธุ นำไปเผยแพรครับ

    ตอบลบ
  3. โมทนาสาธุครับ ที่ติดตามอ่านธรรมะในบล็อกเกอร์ของเรา

    ตอบลบ