วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

นิมิตที่มีคุณ และมีโทษนิมิตที่มีคุณ และมีโทษ

ภิกษุทั้งหลาย ! สุภนิมิต เมื่อมสิการไม่แยบคาย ราคะที่ยังไม่เกิด ก็เกิดขึ้น ที่เกิดแล้วก็ยิ่งเจริญไพบูลย์
อสุภนิมิต เมื่อมสิการโดยแยบคาย ราคะที่ยังไม่เกิด ก็ไม่เกิดขึ้น ที่เกิดแล้วก็ละได้

ปฏิฆะนิมิต เมื่อมสิการไม่แยบคาย โทสะที่ยังไม่เกิด ก็เกิดขึ้น ที่เกิดแล้วก็ยิ่งเจริญไพบูลย์

เมตตาเจโตวิมุตติ เมื่อมสิการโดยแยบคาย โทสะที่ยังไม่เกิด ก็ไม่เกิดขึ้น ที่เกิดแล้วก็ละได้

อโยนิโสมนสิการ เมื่อมสิการไม่แยบคาย โมหะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น ที่เกิดแล้วก็ยิ่งเจริญไพบูลย์

โยนิโสมนสิการ เมื่อมสิการโดยแยบคาย โมหะที่ยังไม่เกิด ก็ไม่เกิดขึ้น ที่เกิดแล้วก็ละได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น