วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การเปล่งเสียงของเทวดาการเปล่งเสียงของเทวดา

  ภิกษุทั้งหลาย ! เทวดาอาศัยโอกาส ๓ โอกาส จึงเปล่งเสียงออกไปในหมู่เทวดา
๑. โอกาสที่อริยสาวกปลงผม โกนหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ ตั้งใจออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต อริยสาวกนี้  ตั้งใจจะทำสงครามกับกิเลสมาร
๒. โอกาสที่อริยสาวกหมั่นประกอบความเพียร ด้วยการเจริญโพธิปักขิยธรรม ๗ หมวด อริยสาวกนี้ กำลังผจญกับกิเลสมาร
๓. โอกาสที่อริยสาวกทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ  ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน อริยสาวกนี้ ชนะสงครามแล้ว ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น