วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ภพภพ

  ภพ คือ โลกเป็นที่อยู่ของสัตว์  ได้แก่
๑. กามภพ (ภพของผู้เสวยกามคุณ)
๒.    รูปภพ (ภพของผู้เข้าถึงรูปฌาน)
๓.     อรูปภพ (ภพของผู้เข้าถึงอรูปฌาน) 
  กรรมภพ ได้แก่ ปุญญาภิสังขาร (สภาพที่ปรุงแต่งกรรมฝ่ายบุญ  กุศล) อปุญญาภิสังขาร (สภาพที่ปรุงแต่งกรรมฝ่ายบาป อกุศล) และอเนญชาภิสังขาร (สภาพปรุงที่แต่งภพอันมั่นคง ไม่หวั่นไหว  สมาธิแห่งจตุตถฌาน)   
  ภพใหม่อันมีในปฏิสนธิ ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
  เธอรู้ชัดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นธรรมชั้นสูง ชั้นต่ำ และชั้นกลาง เธอรู้ชัดธรรมนั้นว่า เป็นเครื่องข้องในโลกแล้ว อย่าได้ก่อตัณหาเพื่อภพน้อย และภพใหญ่เลย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น