วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โลกโลก
   ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออายตนะ 6 (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ)เกิดสัตว์โลกจึงเกิด สัตว์โลกย่อมยินดีในอายตนะ 6 สัตว์โลกยึดอายตนะ 6 นั่นแล เพราะอายตนะ 6 สัตว์โลกจึงเดือดร้อน
  โลกทั้งหมดไม่มีแก่นสาร สังขารทั้งหลายทุกทิศก็หวั่นไหว เราเมื่อต้องการภพสำหรับตน ก็มองไม่เห็นฐานะอะไร ที่ไม่ถูกครอบงำ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น