วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประเภทของบุตรประเภทของบุตร

ภิกษุทั้งหลาย  ! บุตร  3  พวกนี้  มีปรากฏอยู่ในโลก
1. อภิชาตบุตร  คือ บุตรที่มีคุณสมบัติสูงกว่าบิดามารดา
2. อนุชาตบุตร  คือ บุตรที่มีคุณสมบัติเสมอด้วยบิดามารดา
3. อวชาตบุตร  คือ บุตรที่มีคุณสมบัติต่ำกว่าบิดามารดา 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น