วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

มารดาบิดาเป็นพรหมของบุตรมารดาบิดาเป็นพรหมของบุตร

         ภิกษุทั้งหลาย ! บุตรของสกุลใดบูชาบิดามารดาภายในเรือนตน สกุลนั้นชื่อว่า มีพรหม มีบุพพเทพ มีบุรพาจารย์  และมีอาหุไนยบุคคล 
        เพราะมารดาบิดาเป็นผู้อุปการะมาก บำรุงเลี้ยง แสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น