วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ปัญหากัปปมาณพปัญหากัปปมาณพ

  กัปปมาณพศิษย์ของพราหมณ์พาวรี กราบทูลถามพระพุทธเจ้า เรื่อง อะไรที่พึ่งของเหล่าสัตว์ พระพุทธองค์ตอบว่า
  กัปปะ ! เราจะบอกที่พึ่งของเหล่าสัตว์  ผู้ดำรงอยู่ท่ามกลางสระ  ผู้ถูกชรา และมัจจุราชครอบงำ  ในขณะเกิดห้วงน้ำ  อันเป็นมหันตภัยแก่เธอ เราเรียกนิพพาน ซึ่งไม่มีเครื่องกังวล  ไม่มีเครื่องยึดมั่นนี้นั้นว่า เป็นที่พึ่งอันไม่มีที่พึ่งอื่นยิ่งกว่า 
  นิพพานเป็นที่สิ้นไปแห่งชรา และมัจจุราชชนเหล่าใดมีสติ  รู้นิพพานนั้นแล้ว เห็นธรรม ดับกิเลสได้แล้ว ชนเหล่านั้น จึงไม่ไปตามอำนาจมาร ไม่ไปบำรุงมาร
       (ดังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า... ภิกษุทั้งหลาย !  สงสารนี้ มีเบื้องต้น และเบื้องปลายรู้ไม่ได้ ที่สุดเบื้องต้น ที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏ แก่เหล่าสัตว์  ผู้ถูกอวิชชากีดขวาง ถูกตัณหาผูกไว้ วนเวียนท่องเที่ยวไป เหล่าสัตว์ เสวยทุกข์ เสวยความยากลำบาก เสวยความพินาศ เต็มป่าช้า เป็นเวลายาวนานอย่างนี้แล เพราะเหตุนี้แหละ จึงควรเบื่อหน่าย ควรคลายกำหนัด ควรหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวง 
        ที่สุดทั้งเบื้องต้น ทั้งเบื้องปลายแห่งสงสารจึงไม่ปรากฏ แม้อย่างนี้ เหล่าสัตว์ผู้ดำรงอยู่แล้ว คือ ดำรงมั่นแล้ว ติดแล้ว ติดแน่นแล้ว ติดพันแล้ว ติดใจแล้วในสงสาร อันเป็นท่ามกลางสระนั้น)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น