วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วิตกทั้งที่ทำให้มืดมน
วิตกทั้งที่ทำให้มืดมน


  ภิกษุทั้งหลาย ! อกุศลวิตก 3 ประการนี้ คือ กามวิตก  พยาบาทวิตก และวิหิงสาวิตก ทำความมืดมน  ไม่ทำให้เกิดปัญญาจักษุ  ทำแต่ความไม่รู้  ดับปัญญา  เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์   ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน 

  กุศลวิตก 3 ประการนี้ คือ เนกขัมมวิตก อพยาบาทวิตก และอวิหิงสาวิตก ไม่ทำความมืดมน  ทำให้เกิดปัญญาจักษุ  ทำให้เกิดความรู้  ทำให้ปัญญาเจริญ  ไม่เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์  เป็นไปเพื่อนิพพาน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น