วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การกำจัดกิเลสดุจงูลอกคาบการกำจัดกิเลสดุจงูลอกคาบ

        ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุผู้กำจัดความโกรธ  ตัดราคะ ตัดตัณหา กำจัดมานะ ใช้ปัญญา ไม่มีกิเลสกำเริบภายในจิต ระงับวิตกทั้งหลายได้ มีความเพียรไม่ตึงเกินไป ไม่หย่อนเกินไป ไม่มีอนุสัยกิเลสใดๆ ไม่มีกิเลสที่เกิดจากความกระวนกระวายใดๆ ไม่มีกิเลสที่เกิดจากตัณหานุสัยดุจป่าใดๆ  
        ผู้ละนิวรณ์ ๕ ได้ ชื่อว่า ละฝั่งนี้ได้  ดุจงูลอกคราบไป ฉะนั้นไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น