วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ผู้เกาะชายผ้าสังฆาฏิผู้เกาะชายผ้าสังฆาฏิ

   ภิกษุทั้งหลาย ! แม้ภิกษุจับชายผ้าสังฆาฏิแล้วเดินตามรอยเท้าเรา ติดตามไปข้างหลัง แต่ภิกษุนั้นมีความละโมบ กำหนัดยินดีอย่างแรงกล้าในกาม มีจิตพยาบาท คิดประทุษร้าย หลงลืมสติ ไม่รู้สึกตัว มีจิตไม่ตั้งมั่นกระสับกระส่าย ไม่สำรวมอินทรีย์
  แท้จริงแล้วภิกษุนั้นยังชื่อว่าอยู่ห่างไกลเรา เราก็ห่างไกลภิกษุนั้น นั่นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุนั้นยังไม่เห็นธรรม เมื่อไม่เห็นธรรม ชื่อว่าไม่เห็นเรา
  ภิกษุทั้งหลาย ! ถ้าภิกษุอยู่ไกลเราถึง ๑๐๐ โยชน์ แต่ภิกษุนั้น ไม่มีความละโมบ ไม่กำหนัดยินดีอย่างแรงกล้าในกาม มีจิตไม่พยาบาท ไม่คิดประทุษร้าย มีสติตั้งมั่น มีความรู้สึกตัว มีจิตตั้งมั่น แน่วแน่ สำรวมอินทรีย์ 
  แท้จริงแล้วภิกษุนั้นยังชื่อว่าอยู่ใกล้เรา เราก็อยู่ใกล้ภิกษุนั้น นั่นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุนั้นเห็นธรรม เมื่อเห็นธรรม ชื่อว่าเห็นเรา1 ความคิดเห็น:

  1. Why is the internet one of the best options for casinos? - Dr. Martin
    Why is the 부산광역 출장마사지 internet one of the best 대전광역 출장안마 options for casinos? The online 전주 출장안마 gambling scene is very saturated, as the number of high-stakes 공주 출장샵 slots growing 광양 출장마사지 exponentially

    ตอบลบ