วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

มุนีไม่ซ่านไปหาที่อาศัย 
มุนีไม่ซ่านไปหาที่อาศัย

          พระพุทธเจ้าตรัสแก่มาคันทิยพราหมณ์ว่า เพราะเห็นนางตัณหา นางอรดี และนางราคา ก็มิได้มีความพอใจในเมถุนธรรม จักมีความพอใจในเรือนร่างที่เต็มไปด้วยอุจจาระ และปัสสาวะนี้ได้อย่างไรเล่า เราไม่ปรารถนาจะถูกต้องเรือนร่างของนางแม้แต่ปลายเท้า(หมายถึง นางมาคันทิยาลูกสาวของมาคันทิยพราหมณ์  ซึ่งพราหมณ์ต้องการยกนางให้เป็นภรรยาพระพุทธเจ้า ต่อมาได้เป็นมเหสีพระเจ้าอุเทน แห่งนครโกสัมพี)     
         บุคคลละที่อาศัยแล้ว  ไม่เที่ยวซ่านไปหาที่อาศัย  มุนีไม่ทำความเยื่อใยในกาม  ว่างจากกามทั้งหลาย  ไม่มุ่งหมายอัตภาพต่อไป  ไม่พึงกล่าวถ้อยคำขัดแย้งกัน
       บุคคลผู้ไม่มีตัณหาเครื่องเหนี่ยวรั้งอนาคต  ไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว  ผู้เห็นวิเวกในผัสสะทั้งหลาย  ย่อมไม่ถูกนำไปในทิฏฐิทั้งหลาย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น