วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

พราหมณ์ในอริยวินัยพราหมณ์ในอริยวินัย
           
ผู้ใดในโลกนี้ ละบุญ และบาปทั้งสองได้  พ้นจากกิเลสเครื่องข้องได้  ไม่เศร้าโศกปราศจากกิเลสดุจธุลี  เป็นผู้บริสุทธิ์  เราเรียกผู้นั้นว่า พราหมณ์
ผู้บริสุทธิ์ดุจจันทร์แจ่ม  มีจิตผ่องใสไม่ขุ่นมัว  เป็นผู้สิ้นความเพลิดเพลินในภพ เราเรียกว่า พราหมณ์
ผู้ใดไม่มีกิเลสเครื่องกังวลทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  เราเรียกผู้นั้น  ซึ่งเป็นผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวล  หมดความยึดมั่นถือมั่นว่า พราหมณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น