วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ตื่นด้วยดีอยู่เสมอตื่นด้วยดีอยู่เสมอ
           
พระสาวกของพระโคดม  ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เป็นนิตย์  ระลึกถึงพระธรรมอยู่เป็นนิตย์ ระลึกถึงพระสงฆ์อยู่เป็นนิตย์  ระลึกถึงกายอยู่เป็นนิตย์  มีใจยินดีในความไม่เบียดเบียน  มีใจยินดีในการเจริญภาวนา  ทั้งกลางวันและกลางคืน ชื่อว่า ตื่นด้วยดีอยู่เสมอ
เธอทั้งหลายที่หลับอยู่จงรีบตื่น  ที่ตื่นอยู่จงฟังคำของเรานี้   ความเป็นผู้ตื่นจากความหลับเป็นคุณประเสริฐ  เพราะภัยย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ตื่นอยู่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น