วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ภาษิตท่านพระกัปปเถระ
 ภาษิตท่านพระกัปปเถระ

       ท่านพระกัปปเถระ ได้กล่าวคาถาไว้อย่างนี้ว่า 
     ร่างกายนี้เต็มไปด้วยของโสโครก และมลทินต่างๆ  มีหลุมคูถใหญ่เป็นที่เกิด  เป็นดุจบ่อน้ำครำที่มีมานาน  เป็นดุจฝีใหญ่  เป็นดุจแผลใหญ่  เป็นกายเต็มไปด้วยหนองและเลือด  เต็มไปด้วยหลุมคูถ  มีน้ำไหลออกเป็นนิตย์  หลั่งของเน่าเสียออกอยู่เป็นประจำ
      มีเส้นเอ็นใหญ่ ๖๐ เส้น รัดรึงไว้  มีเครื่องฉาบทา คือเนื้อฉาบทาไว้  มีเสื้อคือหนังห่อหุ้มไว้  เป็นกายเปื่อยเน่า  ไม่มีประโยชน์เชื่อมต่อไว้ด้วยโครงกระดูก เกี่ยวร้อยไว้ด้วยด้าย คือเส้นเอ็น ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถได้ เพราะมีมหาภูตรูป ๔ ชีวิตินทรีย์ ลมอัสสาสะ ปัสสาสะ และวิญญาณเป็นต้นเกี่ยวเนื่องกัน
      ร่างกายนี้ถูกเครื่องหมุน คือกรรมให้หมุนไป จึงหมุนไปอย่างนี้ สมบัติมีวิบัติเป็นที่สุด ย่อมมีการพลัดพรากไปเป็นธรรมดา เหล่าปุถุชนผู้โง่เขลาซึ่งยึดถือร่างกายนี้ว่าเป็นของเรา ย่อมทำสังสารวัฏที่น่ากลัวให้เจริญ ทั้งยึดภพใหม่ไว้ 
      เหล่ากุลบุตร ผู้เป็นบัณฑิต ซึ่งละร่างกายที่น่ารังเกียจนี้ คลายอวิชชา และภวตัณหา ซึ่งเป็นรากเหง้าแห่งภพได้แล้ว จักปรินิพพานอย่างไม่มีอาสวะ เหมือนคนที่ต้องการความสุข อยากมีชีวิตอยู่ เห็นอสรพิษเปื้อนคูถ แล้วหลีกหนีไป ฉะนั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น