วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

พุทธอุทานพุทธอุทาน

วิตกที่หยาบ และวิตกที่ละเอียดเป็นไปแล้ว  ทำใจให้ฟุ้งซ่าน  บุคคลผู้มีจิตสับสน ไม่รู้วิตกแห่งใจเหล่านี้  ย่อมแล่นไปสู่ภพน้อยภพใหญ่   

ส่วนผู้ที่มีความเพียรระวัง มีสติอยู่เสมอ รู้เท่าทันวิตกที่เกิดแก่จิตเหล่านี้ ย่อมสำรวมระวัง  บุคคลผู้ตรัสรู้แล้วเท่านั้น ย่อมละวิตกที่เป็นไปแล้ว ที่ทำใจให้ฟุ้งซ่านได้โดยไม่เหลือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น