วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

บุคคลเกื้อกูลชาวโลกบุคคลเกื้อกูลชาวโลก

        ภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล ๓ จำพวกนี้ เมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มาก เพื่อความสุขแก่คนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
สาวกของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นพระอรหันตขีณาสพ อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว
สาวกของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ยังเป็นพระเสขะกำลังปฏิบัติอยู่ เป็นพหูสูต ถึงพร้อมด้วยศีล และวัตรไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น