วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กาย

กาย


ภิกษุทั้งหลาย ! กายนี้มิใช่ของพวกเธอ ทั้งมิใช่ของผู้อื่น กายนี้กรรมเก่าควบคุมไว้  จิตประมวลไว้ พึงเห็นว่า เป็นที่ตั้งแห่งเวทนา อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ย่อมมนสิการปฏิจจสมุปบาทโดยแยบคายในกายนั้นว่า 
เพราะเหตุนี้ เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิด สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เพราะสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึงไม่มี เพราะสิ่งนี้ดับไป สิ่งนี้จึงดับไป 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น