วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ปัญหาอชิตมาณพ
ปัญหาอชิตมาณพ

        อชิตมาณพ ศิษย์ของพราหมณ์พาวรี กราบทูลถามพระพุทธเจ้า กราบทูลถาม เรื่อง โลกถูกอะไรห่อหุ้มไว้  โลกไม่สดใสเพราะอะไร   อะไรเป็นเครื่องฉาบทาโลกไว้   อะไรเป็นภัยใหญ่หลวงของโลก  พระพุทธองค์ตอบว่า  
        อชิตะ ! เธอจงรู้เถิดว่า อวิชชาเป็นศีรษะวิชชาที่ประกอบด้วยสัทธา สติ สมาธิ ฉันทะ และวิริยะ เป็นธรรมที่ทำให้ศีรษะตกไป
       โลกถูกอวิชชาห่อหุ้มไว้  โลกไม่สดใสเพราะความตระหนี่ และความประมาท เราเรียก ความอยากว่า เป็นเครื่องฉาบทาโลกไว้ ทุกข์เป็นภัยใหญ่หลวงของโลก
        กระแสเหล่าใดในโลก สติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นได้ เรากล่าวธรรมเครื่องป้องกันกระแสทั้งหลาย ปัญญาปิดกั้นกระแสทั้งหลายเหล่านั้นได้
       นามและรูปนั้น  ดับไม่มีส่วนเหลือในที่ใด  นามรูปนั้นก็ดับไปในที่นั้น  เพราะวิญญาณดับ
( ความตระหนี่ ได้แก่ มัจฉริยะ 5 อย่าง คือ ที่อยู่  ตระกูล  ลาภ วรรณะ  และธรรม)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น