วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ความสิ้นอาสวะความสิ้นอาสวะ
           
สำหรับบุคคลที่ตื่นอยู่ตลอดเวลา  หมั่นศึกษาไตรสิกขาทั้งกลางวันและกลางคืน  น้อมจิตเข้าหานิพพาน  อาสวะทั้งหลายย่อมตั้งอยู่ไม่ได้
ไฟเสมอด้วยราคะไม่มี  ผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มี  ข่ายเสมอด้วยโมหะไม่มี  แม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มี
โทษของผู้อื่นเห็นได้ง่าย  ส่วนโทษของตนเห็นได้ยาก  เพราะคนนั้นชอบโปรยโทษของผู้อื่น  เหมือนคนโปรยแกลบ  แต่กลับปกปิดโทษของตนไว้  เหมือนนกพิราบปกปิดร่างพรางกายตนไว้ ฉะนั้น
ผู้ที่คอยสอดส่ายหาโทษคนอื่น  คอยเพ่งโทษอยู่เป็นนิตย์  จะมีอาสวะพอกพูนยิ่งขึ้น  และห่างไกลจากความสิ้นอาสวะโดยแท้
บุคคลพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธ  พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดี  พึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้  พึงชนะคนพูดเหลาะแหละ  ด้วยพูดคำสัตย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น