วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ปัญหาเมตตคูมาณพปัญหาเมตตคูมาณพ

  เมตตคูมาณพ ศิษย์ของพราหมณ์พาวรี กราบทูลถามพระพุทธเจ้า เรื่อง ทุกข์มาจากไหน จะข้ามชาติ ชรา โสกะ และปริเทวะได้อย่างไร  พระพุทธองค์ตอบว่า
  เมตตคู ! เธอรู้ธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็น ธรรมชั้นสูง ชั้นต่ำ และชั้นกลาง เธอจงบรรเทาความเพลิดเพลิน ความถือมั่น และวิญญาณ ในธรรมเหล่านั้นเสีย ไม่พึงตั้งอยู่ในภพ
  ภิกษุผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ มีสติ ไม่ประมาท รู้แจ้ง ละความยึดถือว่าเป็นของเราแล้ว เที่ยวไปอยู่ พึงละชาติ ชรา โสกะ และปริเทวะ อันเป็นทุกข์ในอัตภาพนี้ได้แน่นอน
(อนาคต  เป็นธรรมชั้นสูง  อดีต เป็นธรรมชั้นต่ำ  ปัจจุบัน เป็นธรรม ชั้นกลาง 
เทวโลก  เป็นธรรมชั้นสูง  นิรยโลก เป็นธรรมชั้นต่ำ  มนุษยโลก เป็นธรรมชั้นกลาง 
อรูปธาตุ  เป็นธรรมชั้นสูง   กามธาตุ  เป็นธรรมชั้นต่ำ  รูปธาตุ เป็นธรรมชั้นกลาง 
สุขเวทนา  เป็นธรรมชั้นสูง   ทุกขเวทนา  เป็นธรรมชั้นต่ำ  
อทุกขมสุขเวทนา  เป็นธรรมชั้นกลาง) ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น