วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2555

ขันธ์ 5
ขันธ์ 5
ภิกษุทั้งหลาย ! ขันธ์ 5 คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อย่างใด อย่างหนึ่ง หรือสังขารเหล่าใด เหล่าหนึ่ง ทั้งที่เป็น อดีต อนาคต ปัจจุบัน ภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกล หรือใกล้ ก็ตาม รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทั้งหมดนั้น ไม่เที่ยง (มีความผันแปรเปลี่ยนไป) เป็นทุกข์ (ทนได้ยาก) และ เป็นอนัตตา (ว่างเปล่าจากตัวตน)
เธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา เมื่อเห็นอย่างนี้ จึงไม่มี อหังการ(ทิฏฐิ) มมังการ (ตัณหา) มานานุสัย (การถือตังถือตนว่าเป็นนั่น เป็นนี่) ในกายที่มีวิญญาณนี้ และนิมิตทั้งปวง ทั้งภายในและภายนอก

อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่าย แม้ในรูป ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขาร ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำหนัด เพราะคลายกำหนัด จิตจึงหลุดพ้น เมื่อจิตหลุดพ้น ก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่น เพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น