วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2555

โทษของกาม
โทษของกาม

กาม ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์
โทษของกาม คือ ไม่เที่ยง ว่างเปล่า เป็นเท็จ เป็นอนัตตา เป็นดุจโรค เป็นดังหัวฝี มีความเลือนหายไปเป็นธรรมดา มีลักษณะเป็นความหลอกลวง เป็นที่บ่นของคนพาล

กามสัญญาในภพนี้ และภพหน้า เป็นบ่วงของมาร วิสัยแห่งมาร เหยื่อของมาร โคจรของมาร กามนี้มีบาปอกุศลทางใจ คือ อภิชฌาบ้าง (การเพ่งอยากได้ของผู้อื่น) พยาบาท (ความปองร้าย) บ้าง สารัมยะ (ความแข่งดีบ้าง) กามเหล่านั้น ย่อมก่ออันตราย แก่อริยสาวกผู้ศึกษาในธรรมวินัยนี้

ดังนั้น เราพึงอยู่ด้วยจิตอันไพบูลย์เป็น มหัคคตะ (เป็นใหญ่เหนือรูปาวจร คือรูปฌาน 4 และอรูปาวจร คือ อรูปฌาน 4 ข่มกิเลสอยู่) อธิษฐานใจครอบงำโลกเสีย ผลที่ได้ คือ จิตย่อมผ่องใส น้อมไปในปัญญาปัจจุบัน มีวิญญาณไม่หวั่นไหว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น