วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

ภาวนาเพื่อพ้นจากอาสวะ


ภาวนาเพื่อพ้นจากอาสวะ

ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อภิกษุไม่หมั่นภาวนา แม้เกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่า ทำอย่างไรหนอ จิตของเราจักพ้นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ถือมั่น

แต่จิตของภิกษุเหล่านั้น ยังไม่หลุดพ้น จากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ถือมั่น ข้อนั้น เพราะภิกษุไม่เจริญสติปัฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย์ 5 พละ 5 โพชฌงค์ 7 และอริยมรรคมีองค์ 8

เปรียบเหมือนไข่ 8 ฟอง 10 ฟอง หรือ 12 ฟอง ที่แม่ไก่กกไม่ดีแล้วปรารถนาว่า ทำอย่างไรหนอลูกของเรา จะใช้ปลายเล็บเท้า หรือจงอยปากทำลายกระเปาะไข่ ออกมาโดยสวัสดี

แต่ลูกไก่เหล่านั้น ก็ไม่สามารถใช้ปลายเล็บเท้า หรือจงอยปากทำลายกระเปาะไข่ ออกมาโดยสวัสดีได้ ข้อนั้น เพราะไข่เหล่านั้น แม่ไก่กกไม่ดี ให้ความอบอุ่นไม่ดี ฟักไม่ดี

ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อภิกษุหมั่นภาวนา แม้ไม่เกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่า ทำอย่างไรหนอ จิตของเราจักพ้นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ถือมั่น

แต่จิตของภิกษุเหล่านั้น ก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ถือมั่น ข้อนั้น เพราะภิกษุเจริญสติปัฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย์ 5 พละ 5 โพชฌงค์ 7 และอริยมรรคมีองค์ 8 ดีแล้ว

        เปรียบเหมือนไข่ 8 ฟอง 10 ฟอง หรือ 12 ฟอง ที่แม่ไก่กกดีแล้วปรารถนาว่า ทำอย่างไรหนอ ลูกของเราจะใช้ปลายเล็บเท้า หรือจงอยปากทำลายกระเปาะไข่ ออกมาโดยสวัสดี

ลูกไก่เหล่านั้น ก็สามารถใช้ปลายเล็บเท้า หรือจงอยปากทำลายกระเปาะไข่ ออกมาโดยสวัสดีได้ ข้อนั้น เพราะไข่เหล่านั้น แม่ไก่กกดี ให้ความอบอุ่นดี และฟักดีแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น