วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เสนามารเสนามาร

ภิกษุทั้งหลาย !  ผู้มีปัญญานั้น เป็นผู้กำจัดเสนาในธรรมทั้งปวง คือรูปที่ได้เห็น  เสียงที่ได้ยิน หรืออารมณ์ที่รับรู้อย่างใดอย่างหนึ่ง เสนามาร ๑๐ กอง คือ
เสนามารกองที่ ๑  คือ กิเลสกาม
เสนามารกองที่ ๒  คือ ความไม่ยินดี
เสนามารกองที่ ๓  คือ ความหิวกระหาย
เสนามารกองที่ ๔  คือ ตัณหา
เสนามารกองที่ ๕  คือ ถีนมิทธะ(ความหดหู่,ง่วงเหงาซึมเซา)
เสนามารกองที่ ๖  คือ ความกลัว
เสนามารกองที่ ๗  คือ วิจิกิจฉา(ความลังเลสงสัย)
เสนามารกองที่ ๘  คือ มักขะ(ลบหลู่คุณท่าน) และถัมภะ(หัวดื้อ)
เสนามารกองที่ ๙  คือ ลาภ ความสรรเสริญ สักการะและยศที่ได้มาผิดๆ
เสนามารกองที่ ๑๐ คือ การยกตนข่มผู้อื่น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น