วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บุคคลละที่กามได้ด้วยการข่มไว้ ๘ จำพวกบุคคลละที่กามได้
ด้วยการข่มไว้ ๘ จำพวก

๑. บุคคลกำลังเจริญปฐมฌาน  ย่อมละกามได้ด้วยการข่มไว้
๒.บุคคลกำลังเจริญทุติยฌาน  ย่อมละกามได้ด้วยการข่มไว้
๓.บุคคลกำลังเจริญตติยฌาน  ย่อมละกามได้ด้วยการข่มไว้
๔.บุคคลกำลังเจริญจตุตถฌาน  ย่อมละกามได้ด้วยการข่มไว้
๕.บุคคลกำลังเจริญอากาสานัญจายตนสมาบัติ  ย่อมละกามได้ด้วยการข่มไว้
๖.บุคคลกำลังเจริญวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ย่อมละกามได้ด้วยการข่มไว้
๗.           บุคคลกำลังเจริญอากิญจัญญายตนสมาบัติ  ย่อมละกามได้ด้วยการข่มไว้
๘.            บุคคลกำลังเจริญเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ  ย่อมละกามได้ด้วยการข่มไว้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น