วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บุคคลละที่กามได้ด้วยการข่มไว้ ๑๐ จำพวกบุคคลละที่กามได้
ด้วยการข่มไว้ ๑๐ จำพวก

๑.   บุคคลกำลังเจริญพุทธานุสสติ  ย่อมละกามได้ด้วยการข่มไว้
๒.  บุคคลกำลังเจริญธรรมานุสสติ  ย่อมละกามได้ด้วยการข่มไว้
๓.   บุคคลกำลังเจริญสังฆานุสสติ  ย่อมละกามได้ด้วยการข่มไว้
๔.   บุคคลกำลังเจริญสีลานุสสติ  ย่อมละกามได้ด้วยการข่มไว้
๕.   บุคคลกำลังเจริญจาคานุสสติ  ย่อมละกามได้ด้วยการข่มไว้
๖.   บุคคลกำลังเจริญเทวตานุสสติ  ย่อมละกามได้ด้วยการข่มไว้
๗.           บุคคลกำลังเจริญอานาปานัสสติ  ย่อมละกามได้ด้วยการข่มไว้
๘.            บุคคลกำลังเจริญมรณานุสสติ  ย่อมละกามได้ด้วยการข่มไว้
๙.           บุคคลกำลังเจริญกายคตานุสสติ  ย่อมละกามได้ด้วยการข่มไว้
๑๐.     บุคคลกำลังเจริญอุปสมานุสสติ  ย่อมละกามได้ด้วยการข่มไว้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น