วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ความตรึก ๙ อย่าง ความตรึก ๙ อย่าง

ภิกษุทั้งหลาย !  พึงเข้าไปตัดความตรึกธรรมที่อาศัยความตรึก และความคะนอง
ความตรึก ๙ อย่าง คือ
๑. ความตรึกใน กาม
๒. ความตรึกใน ความพยาบาท
๓. ความตรึกใน ความเบียดเบียน
๔. ความตรึกถึง ญาติ
๕. ความตรึกถึง ชนบท
๖. ความตรึกถึง เทพเจ้า
๗. ความตรึก เกี่ยวเนื่องด้วยความเอ็นดูผู้อื่น
๘. ความตรึก เกี่ยวเนื่องด้วยลาภ สักการะ และความสรรเสริญ  
๙. ความตรึก เกี่ยวเนื่องด้วยความไม่ถูกดูหมิ่น

ความคะนอง หรือกิริยาที่คะนอง ความเดือดร้อนจิต  ใจฟุ้งซ่าน เกิดขึ้น ด้วยเหตุ ๒ อย่าง คือ
๑. เพราะทำ คือ กายทุจริต ๓  วจีทุจริต ๔ และมโนทุจริต ๓ 
๒. เพราะไม่ได้ทำ คือ กายสุจริต ๓ วจีสุจริต ๔ และมโนสุจริต ๓  
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น