วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การแห่งสมถะและวิปัสสนาการแห่งสมถะและวิปัสสนา

      ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อกำหนดพิจารณาธรรมโดยชอบตามกาล คือ เมื่อจิตฟุ้งซ่าน ก็เป็นกาลแห่งสมถะ  เมื่อจิตตั้งมั่น ก็เป็นกาลแห่งวิปัสสนา ตามพระพุทธดำรัส

      "โยคีใด ยกจิตไว้ในกาล(หนึ่ง) ข่มจิตในอีกกาลหนึ่ง ทำจิตให้รื่นเริงตามกาล  ตั้งจิตให้มั่นในกาล เพ่งดูจิตตามกาล  โยคีนั้น ชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดในกาล  การยกจิตควรมีในกาลไหน การข่มจิตควรมีในกาลไหน"

2 ความคิดเห็น: